ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας της «Green Properties» www.greenpropertiesdc-rent.com (Εμπορικό σήμα της Nova Constructions S.A. ή η Εταιρία) και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους της παρούσας.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Εταιρία μπορεί για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέων όρων χρήσης. Η Εταιρεία καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής, να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, και πληρότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για τη μη επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών.

Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται στο χρήστη, ως έχει και ως διατίθεται.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας της Green Properties.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους, τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής.

       1) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (ενδεικτικά πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, εικόνες, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στο χρήστη για προσωπική χρήση και η Εταιρία χορηγεί μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα στο χρήστη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται από την ιστοσελίδα της Εταιρίας στην έκταση που συμφωνείται με τους παρόντες όρους.

Με την εξαίρεση του δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, μεταφόρτωση (download) ή εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, η επικοινωνία γίνεται στο  gr@greenpropertiesdc.com

       2) Ζεύξεις υπερκειμένων (links)

Η ιστοσελίδα της Green Properties μπορεί να περιέχει ζεύξεις υπερκειμένων που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων (links). Οι εν λόγω ζεύξεις υπερκειμένων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του χρήστη από την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων τρίτων.

       3) Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General  Data Protection Regulation, εφεξής και ως  «GDPR»)

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας αφορούν στην αυτόματη καταγραφή τεχνικών πληροφοριών, όπως ο αριθμός και η κίνηση των επισκεπτών, ο τύπος του internet browser, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και τη βέλτιστη διαχείριση της ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο της χρήσης αυτής, η Εταιρία δεν συλλέγει ή αποθηκεύει  αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Οι πληροφορίες αυτές  διατηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται.

Η Εταιρία δεν θα συλλέξει κανένα αναγνωρίσιμο προσωπικό στοιχείο του χρήστη, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση), παρά μόνο εάν εκούσια ο χρήστης παρέχει προσωπικά στοιχεία προκειμένου να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα (π.χ. με ηλεκτρονική επικοινωνία).

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω, δηλαδή για τη διαχείριση του αιτήματος του χρήστη και την εν γένει εξυπηρέτησή του.

Τα παραπάνω δεδομένα διατηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται.

Με την υποβολή των στοιχείων του, ο χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας του απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρία, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την πρόσβαση, τη φορητότητα και τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η Εταιρία καθώς και να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, ζητώντας την παύση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας δεδομένων.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μην υποβληθεί σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης κατάρτισης προφίλ.

Για την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κάθε χρήστης δύναται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@greenpropertiesdc.com

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρία, ο χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και το Γενικό Κανονισμό περί προστασίας δεδομένων.

Η Εταιρία δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας χωρίς τη συγκατάθεση αυτού, εκτός εάν επιτάσσεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρμόδιες Αρχές.

       4) Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΙΤIKH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Green Properties (www.greenpropertiesdc-rent.com)  (εμπορικό σήμα της εταιρείας με την επωνυμία “Nova Constructions SA”, η οποία εφεξής και για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «εταιρεία») έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας καθώς και όταν συνέρχεσθε και συναλλάσσεστε στα γραφεία της εταιρείας, έδρα της οποίας είναι η Καλλιθέα, επί της οδού Αλεξάνδρου Πάντου αρ.33.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

H παρούσα Πολιτική αφορά το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται η εταιρεία κατά την παροχή των υπηρεσιών της σε εσάς. Ειδικότερα, καταγράφεται και αναλύεται: το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η εταιρεία, τη νομική βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει λάβει η εταιρεία για την εγγύηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητας.

       1) Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας , στοιχεία IBAN/ Αρ. Λογαριασμού κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 2) Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

H εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την επικοινωνία σας είτε δια μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας είτε ακόμη και κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Εταιρεία συλλέγει τα εξής στοιχεία και προσωπικά δεδομένα:

-όνομα και επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο

-email, κινητό και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας,

-στοιχεία για σύναψη συμβολαίων και για πληρωμές/καταβολές ποσών: ΑΦΜ, ΔOY, IBAN, επάγγελμα, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

-στοιχεία διεύθυνσης

– Η εικόνα σας μπορεί να καταγραφεί σε CCTV όταν επισκέπτεστε τα γραφεία μας

– τα σχόλιά σας και οι κριτικές σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα υπόλοιπα δίκτυ

– Μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που αιτήστε για θέση εργασίας)

Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε την επεξεργασία δεδομένων παιδιών κάτω από 16 ετών χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του γονέα.

Η επεξεργασία από εμάς των παραπάνω δεδομένων σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να εξασφαλίσει η Εταιρεία την ορθή εκτέλεση και παροχή των υπηρεσιών της σε εσάς καθώς και για την σύναψη των ιδιωτικών συμφωνητικών ή συμβολαίων αγοραπωλησίας αλλά και για την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών (απόδειξη). Επιπλέον και εάν το επιθυμείτε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε για σκοπούς και μόνο προωθητικών ενεργειών τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου εφόσον το αποδεχτείτε, να σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τυχόν προωθητικές μας ενέργειες.

Σε περίπτωση που επισκέπτεστε την εταιρεία στα γραφεία μας, συλλέγουμε τα στοιχεία που αφορούν την εύκολη εξυπηρέτησή σας και αποκλειστικά και μόνο γι’αυτό το σκοπό (όνομα και επώνυμο). Επιπλέον στα πλαίσια της τρέχουσας πανδημίας του κορονοϊού ενδέχεται να ζητηθούν από εσάς κατά την είσοδό σας στα γραφεία της εταιρείας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πραγματοποίησης Rapid Test.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου και την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς. Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε παρακάτω:

       3) Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας

H Green Properties  επεξεργάζεται στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την ορθή και νόμιμη παροχή των υπηρεσιών της σε εσάς καθώς και για τη εύκολη εξυπηρέτησή σας. Ως εκ τούτου, η εκδήλωση ενδιαφέροντός σας και η παροχή υπηρεσιών σε εσάς σύμφωνα με τους σκοπούς της εταιρείας μας, αποτελεί τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επίσης νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι τυχόν αίτησή σας για την αξιολόγηση των αιτήσεων και βιογραφικών με σκοπό την πρόσληψη στην Εταιρεία μας.

Ειδικότερα, βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι :

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων: τους όρους της συμβατικής μας σχέσης

Η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.)

Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της εταιρείας μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

       4) Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

H Εταιρεία μας ενδέχεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

1) Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας απο σχετική διάταξη νόμου.

2) Για τη χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικο-ασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.

3) Εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας μας (πχ για στατιστικούς σκοπούς) υπό τον όρο οτι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση και ψευδονυμοποίηση των δεδομένων σας.

4) Μέχρι την παραγραφή σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και άλλη δημόσιας αρχής.

Σημειώνεται οτι, μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται απο τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση οτι η διατήρησή τους δεν απαιτέιται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράψαμε ανωτέρω.

       5) Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η εταιρεία μας, ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα εξής είδη προσωπικών δεδομένων σας στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’εντολή της :

-Όνομα/Επώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης και τηλέφωνο επικοινωνίας σε συνεργαζόμενες εταιρείες courier και σε ταχυδρομεία.

-Προσωπικά σας δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας και συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού της εταιρείας

-Οικονομικά σας δεδομένα στο πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο κάθε φορά συνεργαζόμαστε για την διεκπεραίωση των πληρωμών από και προς τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και λογαριασμούς πιστωτικών καρτών κατά την αγοραπωλησία.

-Προσωπικά σας δεδομένα σε λογιστές, δικηγόρους και συμβολαιογράφους στα πλαίσια εκτέλεσης των υπηρεσιών τους προς την εταιρείας μας ή και σε ελεγκτές σε περίπτωση ελέγχου.

-Την αξιολόγηση των αιτήσεων και βιογραφικών με σκοπό την πρόσληψη στην Εταιρεία μας.

-Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους φορείς, διεξάγεται πάντοτε υπό τον έλεγχό μας και μόνο κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η επιχείρηση μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από το νόμο και κατόπιν ενημέρωσής σας,

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

Ωστόσο και για τη μέγιστη διασφάλιση ότι δεν θα διαρρεύσουν τα δεδομένα σας ακόμη και από τους τρίτους συνεργαζόμενους φορείς (εκτελούντες την επεξεργασία), η εταιρεία παρέχει την εγγύηση σχετικά με τους τρίτους ότι:

Τηρούν εχεμύθεια,

Δεν στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

Λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,

Συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR)

       6) Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ασφαλών. Η εταιρεία μας έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά μέτρων για να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control) καθώς και ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση ή άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

       7) Τα δικαιώματά σας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :

Πρόσβασης στα δεδομένα σας:

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας:

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης ή άλλων στοιχείων).

Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις/ δικαίωμα στη λήθη:

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας:

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα):

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

H εταιρεία μας θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας άμεσα και κατ’ ανώτατο όριο εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον τα αίτημα σας είναι περίπλοκο ή απαιτείται περαιτέρω χρόνος λόγω πλήθους αιτημάτων.

Εάν τα αιτήματά σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα είτε να επιβάλει την καταβολή ευλόγου τέλους λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημά σας.

Θυμηθείτε, αν επιλέξετε να μην μοιραστείτε τα Δεδομένα μαζί μας ή να αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ίσως να μην μπορέσουμε να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, αν μας ζητήσατε ακόμη και μέσω e-mail να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα ενός ακινήτου, δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, εάν έχετε αποσύρει τη γενική συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς.

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων , η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εφόσον όμως υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

       8) Υποχρεώσεις Χρηστών

Με τη χρήση της ιστοσελίδα μας καθώς και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν συγκατάθεσης αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την εταιρεία μας.

       9) Cookies

H ιστοσελίδα μας λειτουργεί με cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης cookies εδώ.

       10) Υπεύθυνοι

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο τηλέφωνο 2160000027 καθώς και στο email: dpo@greenpropertiesdc.com

Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η κα Αργυρίου Κωνσταντίνα- Μαρία (τηλ. Επικοινωνίας: 2160705490, Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Πάντου αρ.33 Καλλιθέα, ΤΚ:17671)

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, θα χαρούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονο σας το συντομότερο δυνατό, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Compare listings

Compare